همايش چلچراغ پرتوافشان فرهنگ ايران۲


فرازهايی از گفتار
سيد مسعود سيادتی:رئيس مرکزآموزش عالی فرهنگيان استان سمنان وعضو شورای شهر درمراسم همايش روانشاداستادچراغعلی اعظمی سنگسری
ماامروزآمده ايم تا اعلام نماييم.ايها الناس،اي جامعه دنيا : از اين جماعت به ظاهر عشاير وخيل خون ابرمردي برخاسته است كه مبناي فكريش واساس هم وغمش پرداختن به فرهنگ اين جامعه بوده است، نه تنها فرهنگ وتاريخ ايل سنگسر، بلكه فرهنگ وتاريخ ايران.
وتاكيد دارم كه حتما بگوييد « اعظمي سنگسري» چرا كه ما را بايد به قلممان وبه دانش مان وبه شخصيتهاي فرهنگي،علمي،اجتماعي وسياسي ما بشناسند. ما فاقد عناصر شاخص نيستيم.بلكه بايد عناصرشاخص خود راقدربدانيم...
بقول استاد علي اشرف صادقي زبان وگويش سنگسري از خوش شانسترين گويشهاي ايرانيست چرا كه يك كسي با فداكاري وايثار خود،همت كرد تا آن را جاودانه سازد وبركرسي جهان بنشاند.طرح اين قضيه محدود به جغرافياي محدود سنگسر از درجزين تا دربندنيست.
امروز اين زبان در دانشگاههاي معتبر جهان شناخته شده است. چون كسي زحمت اين كار را كشيده است وآن كس جز چلچراغ پرتوافشان فرهنگ ايران استادچراغعلي اعظمي سنگسري كس ديگر نيست.
من امروز افتخارمي نماييم كه درجمع اساتيد ودوستان وپشت اين تريبون به اسم كسي وبراي كسي صحبت مي كنم كه از لحظه لحظه عمرخويش نهايت استفاده رانمود.
واين استفاده وبهره مندي منحصر به خود اونبود.بلكه اين بهره مندي به همه جامعه كشيده شده است. نه به جامعه محدود ما، بلكه به جامعه بزرگ ايران ما وبلكه به همه جامعه بزرگ دنيا كشيده شده است.
صبربسيارببايدپدرپيرفلك را كه دگرمادرگيتي چوتوفرزندبزايد.

undefinedHamayesh%26.src=gr%26.view=t__tn_s.m.siyadati.jpg?bcoVVq.A8MBwNEgb

/ 2 نظر / 14 بازدید
بچه سنگسر

بسيار به جا وجالب است موفق باشي.

mah

لطفا در مورد پيشينه سنگسر مطلبی بنويسيد