زبان سنگسری ۲

علاوه برتحقيقات انجام شده توسط محققان پارسي زبان ازجمله استاد ستوده ، فره وشي و… دررابطه با« زبان سنگسري » ازخاورشناسان ژوكوفسكي درسال1888ميلادي ،كريستين سن دانماركي درسال 1915و1935 ميلادي،مورگن اشترن درسال 1960مطالعه وتحقيقات وسيعي در خصوص اين زبان انجام داده اند كه تحقيقات انجام شده هريك حاوي اطلاعات مفيدي از اين زبان را به دست مي دهد.
اما برترين ومهمترين تحقيق وپژوهش در رابطه با اين زبان را روانشاد استاد چراغعلي اعظمي انجام داده اند كه درقالب كتاب «واژه نامه سنگسري » درسال 1351 منتشر گرديده كه يكي از منحصربه فردترين كتاب دررشته زبانشناسي مي باشد.
اين كتاب علاوه بر شرحي در رابطه شهر سنگسرو… شامل بيش از 18 هزار واژه سنگسري همراه با دستور زبان وبررسي تحولات آوايي از ايران باستان به سنگسري به سه زبان فارسي،انگليسي وسنگسري با ضميمه اي از ضرب المثلها واصطلاحات اين زبان با استفاده از علمي ترين روش زبانشناسي تدوين گرديده است .
همچنين كتاب « سنگسري وات وات » يا گفتمان سنگسري اثر روانشاد استاد اعظمي نيز ازاهميتي ويژه دررابطه با شناخت اين زبان برخورداراست.
تحقيقات انجام شده ومستندات موجود گوياي اين واقعيت است كه زبان سنگسري درموارد عديده مشابهت به خوارزمي قديم داشته وايران ويچ منشاء نياكان سنگسري بوده است.
ازطرف ديگر دربررسي سير تحول وتطور زبان فارسي ازفارسي باستان تا فارسي ميانه وازآن تا به فارسي نو،ارتباط فارسي ميانه وفارسي نو وتحولي كه دراين فاصله پيش آمده كاملا آشكاراست . اما دانشمندان زبانشناس معتقدندكه فارسي باستان ارتباط مستقيمي با فارسي ميانه ندارد. درفارسي باستان كه شامل متون اوستايي وزبان دوره هخامنشي مي شوداسمها ازنظر جنسيت « تذكير،تانيث وخنثي » داراي شناسه هاي خاصي مي باشند.وصرف ونحو افعال با توجه به آن گونه هاي مختلفي به خود ميگيرد. حال آنكه در فارسي ميانه هيچ اثري از آن نيست وبايد درفاصله اين دو دوره تحول زبان فارسي، زبان ديگري وجود داشته باشد كه تاحدي ازجهات مذكوربافارسي باستان مشابهت داشته باشد.دربرسي زبان سنگسري مشخص مي گرددكه اين شباهت كاملا آشكاراست.
به اين معني كه هنوز زبان سنگسزي حالات تذكيروتانيث اسامي را حفظ كرده است ، اگرچه زبان سنگسزي ازنظرتصريف اسماءوافعال وسعت فارسي باستان را ندارداما مانند فارسي ميانه كاملا خالي از آن نيست.به عبارت ديگرفاصله موجود درتحول زبان فارسي را از زبان فارسي باستان تافارسي ميانه پرميكند يعني ازفارسي ميانه بمراتب ديرينه تر مي باشد.
ازاين نظردرزبانشناسي ايران داراي ارزش فوق العاده اي بوده وهمچنين سندگويايي ازنظر پيشينه نژادسنگسريها مي باشد.

/ 2 نظر / 22 بازدید
kavosh rayaneh

ضمن تقدير وتشکر از تلاش شما در اين ضمينه آمادگی خود را برای همکاری با وبلاگ نويسان فعال مهدی شهر اعلام می داريم . (((( ما به شهر الکترونيکی مهدی شهر می انديشيم. ))) کاوش رايانه مهدی شهر

laila

سلام ممنون از تلاشت مطالبه قشنگی بود