سنگسر ويادگارهای ايران باستان

اهمن و وهمن
۸روزآخرچله کوچک زمستان راسنگسريها - اهمن و وهمن ـ ميگويند.که ۴روز اول آن وهمن و۴روزديگر را وهمن .اين دو برادرندواولی چند صباحی از دومی بزرگتراست روزی ـ اهمن ـ به ـ وهمن ـ ميگويد.برادرجان زمستان درشرف سپری شدن است وچون ديرجنبيده ام نمی توانم سرما رابه نهايت برسانم وحق آنرا کاملا اداکنم . وهمن درجواب میگوید عزیزم اندوهگین مباش وغصه مخورکه من تلافی ترخواهم کرد.وتاآنجاکه درقوه وتوان دارم خواهم کوشید. وهوارا بقدری سردخواهم کرد که بره در دل مادرخودازسرما خشک شود وتلف گردد.باید اذعان کرد که خیلی بی کفایت بودی اگرمن جای تو بودم میدانستم باید چکارکنم حیف که درموقعیت بدی قرا گرفته ام وبهار در تعقیب منست وناچارم که زود عقب نشینی کنم بهرحال سرمای ۸ روزآخرچله کوچک زمستان زائیده خشم اهمن وکینه توزی وهمن است... ازمجمعه مقالات سنگسرویادگارهای ایران باستان اثر چلچراغ فرهنگ ایران روانشاد استاد چراغعلی اعظمی سنگسری

/ 1 نظر / 12 بازدید
asgar

آقا کيانوش موفقيتت را در ادامه اين کار خواستارم. اميدوارم در معرفی فرهنگ رو به انزوال سنگسری مويد باشيد