نوروزخوانی درسنگسر

سالی نوخاد سازیگار بو ( سال نوبرشما سازگار باد)


در برخي نواحي كشور ازجمله درسنگسر مردم درآستانه نوروزشاهد فعاليت پيك هاي هستیم که نوروزیخوان نامیده می شوند.
نوروزي خوان ها پسربچه هايي هستند كهباتشکیل گروههای چندنفره درمحله ها وكوچه هاي سنگسر به راه مي افتند و فرا رسيدن نوروز وزايش بهار را به مردم بشارت مي دهند.آنها به درهرخانه اي كه مي رسند پس از كسب اجازه از صاحبخانه طنين صدايشان در كوچه مي پيچد:
لاله زارموارك بو
نوويهارموارك بو…
نوروزي خوان ها درترانه هايشان ازجويبارهاي پر آب وطبيعت سبز ونيز از افزايش گله ها وآرزوي تندرستي براي ساكنين آن خانه سخن مي گويند وپس از دريافت هديه از صاحبخانه به سوي خانه اي ديگر مي
روند.

/ 0 نظر / 15 بازدید