پست های ارسال شده در فروردین سال 1382

همايش چلچراغ پرتوافشان فرهنگ ايران۲

فرازهايی از گفتارسيد مسعود سيادتی:رئيس مرکزآموزش عالی فرهنگيان استان سمنان وعضو شورای شهر درمراسم همايش روانشاداستادچراغعلی اعظمی سنگسریماامروزآمده ايم تا ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 15 بازدید