زبان سنگسری ۱

زبان سنگسري
زبان بخشي ازفرهنگ هرجامعه وازاساسي ترين وهمگاني ترين وسيله ارتباط است ازاين رو زبان هم درساختار واجزاي خود وهم دركاربرد ازارزشهاي فرهنگي آن جامعه نه تنها تاثيرمي پذيرد بلكه شكل مي گيرد.انديشه درزبان جسمانيت مي پذيرد وبراي اينكه مردمي پراكنده صورتمند گرديده وهم حسي پيدانمايند وبه صورت يك مجموعه انداموار درآيندوسيله اي بهتراز زبان ندارند.به بيان ديگر« زبان جلوه گاه خودآگاهي هرقوم وملت صاحب هويت است »
سنگسر مركزحيات وخاستگاه مردان وزنان دلاور،تيزرفتاروسختكوشي است كه دامنه هاي شمالي كوير نمك تا مرز كاشمر وازشرق كوير تانزديكي كرمان وهمچنين كوهستانهاي سرسبزالبرزمركزي ازشمال شرقي سنگسر تا ارتفاعات شمالي تهران ولواسانات قصه هايي بس تلخ وشيرين ازرشادتها ودلاوريهاي آنان به ياد داشته وجاي جاي آن ردپاي آن دليرمردان است.
مرداني كه هنوزپس از گذشت هزاران سال با وجود تحولات وفرازونشيبهاي بيشمارايران زمين دلبندانه آيين هاي نياكان خود را پاسداري نموده وزبان وانديشه خويش را ازگزند بيگانگان پاسباني نموده اند.وبه جرات ميتوان گفت زبان وشيوه زندگي انان نموداركاملي اززبان وزندگاني نياكان آريايي ماست.
ادامه این مبحث درروزهای آینده دنبال خواهد شد.

/ 3 نظر / 13 بازدید
Mohammad

شما کی هستی؟ فکر کنم رقيبی . البته ما تازه کاريم ولی سريع پيشرفت می کنيم. به وبلاگ بالایی سربزن

kavosh rayaneh

ضمن تقدير وتشکر از تلاش شما در اين ضمينه آمادگی خود را برای همکاری با وبلاگ نويسان فعال مهدی شهر اعلام می داريم . (((( ما به شهر الکترونيکی مهدی شهر می انديشيم. ))) کاوش رايانه مهدی شهر

محمد

اَ كِ سنگسري-اي. مَ آرزويَه بِكِري كِ روو واژه‌نامه‌ي سنگسري-دِ بَنويسي. اما خام خاهش كِندي وقتي دَرين ده-دِ معرفي كِنين اغراق نَكِرين. همين قوم سلحشور كوو تو دَره وانده، اِنوون سر-دِ نَخورينده اِشتون كاتوون‌مون سنگسري حرف دي‌نِن!! يعني هَم غيرت تركون مون هم كمتريَه؟!! ده-هي دِلِه مووي پِشِه وقتي كاتونن‌موون فارسي حرف ژِن‌نِن چه انتظاري از هم دانين كه شهر دِلِه دونيا ميوون و شهر دِلِه يال‌آبيوم... حقيقت د بواژين. حتي اَگه خاره نَبوو يا علي