همايش چلچراغ پرتوافشان فرهنگ ايران۲

فرازهايی از گفتارسيد مسعود سيادتی:رئيس مرکزآموزش عالی فرهنگيان استان سمنان وعضو شورای شهر درمراسم همايش روانشاداستادچراغعلی اعظمی سنگسریماامروزآمده ايم تا ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 16 بازدید
تیر 89
2 پست
آبان 88
2 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
4 پست
مهر 85
4 پست
شهریور 85
1 پست
خرداد 85
2 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
1 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
1 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
دی 83
1 پست
تیر 83
1 پست
اسفند 82
1 پست
دی 82
2 پست
آبان 82
1 پست
مهر 82
1 پست
شهریور 82
1 پست
مرداد 82
1 پست
تیر 82
1 پست
اسفند 81
1 پست
بهمن 81
5 پست