متن تصويب نامه دولت درخصوص شهرستان شدن سنگسر

                

وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيات دولت در جلسه 29مهرماه سال جاري اصلاحات تقسيماتي را در استان سمنان تصويب كردند.

در ادامه اين مصوبه آمده است: دهستان «درجزين» به مركزيت روستاي درجزين از تركيب روستاها مزارع و مكان‌هاي 1- اسلام آباد 2- پشته 3- شاهبند 4- مزرعه فتحي 6- پادگان تيپ لشكر 58 ذوالفقار 7- مرغداري اسماعيل صفايي 8- مزرعه تعاوني زين العابدين صراحييان 9 - مرغداران چندران 10- شركت توليدي سمن دام 11- شركت بافندگي 12- مرغداري رشيدي 13- مجتمع صنعتي 14- مرغداري شماره چهار 15- مرغداري عباس تير 16- مرغداري شركت تعاوني 17- شركت‌ عايق سازان 1 8- گاوداري صفاخواه 19- كارخانه گج جواهر 20- معدن گرچ گرچ 21- گل رودبار 22- معدن خشك دره 23- امام زاده زينعل 24- رضا برك 25- معدن رضا آباد 26- انزو 27- شركت كشت و صنعت ساسان 28- عباس آباد 2 9- عبرت آباد 30- علي آباد 31- ميان چندر 32- خرگوشي 33- دربند 34- ربكاب 35- كلاته استاد محمدحسين 36- ليتو 37- معدن گچ فتحي 38- معدن گچ حيدرآباد 39- معدن شيشه كرگو 40- معدن گچ بهادر فتحي 41- معدن سنگ 42 - سنگ شيشه 44- معدن سنگ شيشه 43- معدن زيارتي 44- معدن غار 45- سوته 46- شيخ آباد 48 شورآباد 49- كافر درده 50- مرگ سر 51- معدن سرب و روي 52- معدن سيليس دم تنگه كندوان زير مطابق نقشه 1:35000 پيوست كه تاييد شده به مهر پيوست تصويب‌نامه هيات وزيران بوده و در تابعيت بخش «مهدي‌شهر» شهرستان سمنان ايجاد مي‌شود.

همچنين بخش «شهميرزاد» به مركزيت شهر شهميرزاد شامل دهستان‌هاي پشتكوه و چاشم در تابعيت شهرستان سمنان ايجاد مي‌شود، شهرستان «مهدي شهر» به مركزيت شهر مهدي شهر شامل بخش‌ مركزي به مركزيت شهر «مهدي‌شهر» مشتمل بر دهستان درجزين، بخش شهميرزاد در تابعيت استان سمنان ايجاد مي‌شود.

گفتني است، اين مصوبه در تاريخ 18 آذرماه سال جاري به تاييد رياست جمهوري رسيده است.

             

/ 0 نظر / 17 بازدید